Γενικοί όροι ενοικίασης

Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, ο οδηγός θα πρέπει να φέρει μαζί του τα παρακάτω:

 • Δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ (ελληνικό, ευρωπαϊκό για χώρες της Ε.Ε. ή Διεθνή Άδεια Οδήγησης συνοδευόμενη από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου) με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον ένα έτος πριν την ημερομηνία ενοικίασης
 • Πιστωτική κάρτα
 • Διαβατήριο ή ταυτότητα

Όλα τα παραπάνω πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του οδηγού.

 

General terms of Rental

Upon receipt of the car, you will be asked for the following:

• Valid driving permit (Greek, European for EU countries or International Driving License accompanied by the driving permit of your country) with a date of issue at least one year before the date of rental.

• Credit card

• Passport or ID

All of the above must display the name of the individual that will be driving the Vehicle.

Ηλικία οδηγού

Ο οδηγός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 21ο έτος ηλικίας τους για τις κατηγορίες smart fortwo & smart forfour (εξαιρουμένων των εκδόσεων BRABUS) ή το 25ο έτος για όλες τα υπόλοιπες. Ενοικιάσεις κατηγοριών smart fortwo & smart forfour (εξαιρουμένων των εκδόσεων BRABUS) από οδηγούς οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας τους, υπόκεινται σε επιπλέον ημερήσια χρέωση €8,00.

Driver age

You must have completed at least 21 years of age for categories smart fortwo & smart forfour (BRABUS variants excluded) or the 25th year for all other categories. Renting vehicles of categories smart fortwo & smart forfour (BRABUS variants excluded) from drivers who have not reached the age of 25 are subject to an additional daily charge of €8,00.

Επιπλέον οδηγός/οδηγοί

Η ημερήσια χρέωση για χρήση του αυτοκινήτου από επιπλέον οδηγούς ανέρχεται σε €5,00 +ΦΠΑ  ανά ημέρα και ανά οδηγό.

Additional driver / drivers

The daily charge for use of the car by additional drivers is € 5.00 + VAT per day per driver.

Τρόπος πληρωμής

Οι κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας http://www.starrent.gr/ προϋποθέτουν ύπαρξη πιστωτικής κάρτας για να ολοκληρωθούν. Για την παραλαβή του αυτοκινήτου απαιτείται προσωπική πιστωτική κάρτα (Visa, MasterCard) του μισθωτή για την προέγκριση και κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση και την εξόφληση της ενοικίασης.

Σε περίπτωση ακύρωσης εκτός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων ή μη εμφάνισης για την παραλαβή του αυτοκινήτου, τότε θα υπάρξει χρέωση (όπως περιγράφεται στην ενότητα ”Ακυρώσεις κρατήσεων / Μη εμφάνιση”) για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους από την Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε..

Το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της ενοικίασης θα πρέπει να εγκριθεί από την πιστωτική κάρτα του οδηγού κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Το ποσό αυτό δεν θα είναι διαθέσιμο για άμεση χρήση στην πιστωτική κάρτα του οδηγού και η αποδέσμευσή του ενδέχεται να διαρκέσει έως και 14 ημέρες ανάλογα με την πολιτική και τη διαδικασία της τράπεζας έκδοσης της κάρτας. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εκμισθώτρια αναφορικά με την οποιαδήποτε καθυστέρηση από μέρους της Τράπεζας.

Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να προεξοφλήσει το συνολικό ποσό της ενοικίασης κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου και με χρήση χρεωστικής κάρτας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιδείξει και μία προσωπική πιστωτική κάρτα για την προέγκριση και τυχόν κάλυψη ποσών που αφορούν σε εγγύηση ασφαλιστικής ευθύνης.

Η εγγύηση που έχει καταβληθεί επιστρέφεται μόνο σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή που έχει δηλώσει πριν την ενοικίαση. Η εγγύηση επιστρέφεται το αργότερο 14 μέρες από την παραλαβή του οχήματος και εφόσον πραγματοποιηθεί έλεγχος για την κατάστασή του.

Τυχόν ζημιές, επιπλέον χιλιόμετρα ή καύσιμα δύναται να κρατηθούν από την εγγύηση.

 

Payment

Reservations via the website http://www.starrent.gr/ require a credit card to be completed. In order for you to receive the Vehicle, your personal credit card (Visa, MasterCard) is required for the pre-approval and coverage of the amounts related to the deposit, guarantee and the full-payment of the rental.

In the event of cancellation outside the specified time limits or no show for pickup, your credit card will be charged a fee as described in the "Reservation cancellations / No show" section to cover the management costs of Mercedes-Benz Hellas SA..

The total estimated rental amount should be approved by your credit card upon receipt of the Vehicle. This amount will not be available for immediate use in your credit card and it may take up to 14 days for the amount to be released in accordance with the policy and process of the card issuing bank. We bear no liability for any delay that may occur by the Bank.

You have the option to pre-pay the total amount of the rental upon receipt of the car via a debit card. In this case, you must also show a personal credit card for the pre-approval and coverage of any amounts related to the insurance liability guarantee.

The guarantee / deposit will be returned only to an banc account declared before the rental. The guarantee is returned no later than 14 days after the receipt of the vehicle and if a check is made for its condition. Damage, extra mileage or fuel can be covered by the warranty.

Ακυρώσεις κρατήσεων / Μη εμφάνιση

Ακυρώσεις γίνονται δεκτές χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση με την προϋπόθεση ότι γίνονται έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης. Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 48 ωρών από την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης, τότε θα υπάρξει χρέωση καθυστερημένης ακύρωσης στην πιστωτική κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η κράτηση ίση με €30,00.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, τότε η πιστωτική κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η κράτηση θα χρεωθεί με αποζημίωση μη εμφάνισης η οποία ισούται με την τιμή μίας ημέρας ενοικίασης της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Cancellations / Non-show

Cancellations are accepted without any further charge provided that they are made up to 48 hours before the scheduled start of the rental. In case of cancellation within 48 hours of the scheduled start of the rental, a late cancellation fee of €30,00 will be charged on your credit card.

In the case of no show on the date of pickup, your credit card will be charged with a non-show fee equal to the rental price of the specific Vehicle category on that date.

Αλλαγές κρατήσεων

Αλλαγή σε κράτηση είναι εφικτή αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου στο 210 6296500 και συνεπάγεται εκ νέου υπολογισμό τιμής σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων και τον ισχύοντα τιμοκατάλογο τη στιγμή της αλλαγής. Αλλαγή ονόματος μισθωτή, αριθμού πιστωτικής κάρτας ή κατηγορίας αυτοκινήτου δεν είναι εφικτή. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική κράτηση θα πρέπει να ακυρωθεί και να πραγματοποιηθεί νέα κράτηση. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει τη μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εκμισθώτρια 24 ώρες πριν την αρχική συμφωνία επιστροφής και να λάβει ρητή και έγγραφη αποδοχή.

Reservation Changes

You can change your reservation by phone at 210 6296500. Your new reservation will be re-calculated based on the availability of the vehicles and the applicable price list at the time of the change. Change of payer name, credit card number or Vehicle category is not possible. In this case, the original booking should be canceled and a new reservation should be made. If you wish to extend the lease, you are required to notify us 24 hours prior to the original return agreement and receive explicit and written acceptance.

Πρόωρη επιστροφή

Στην περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση και το μισθωτήριο συμβόλαιο δεν συνεπάγεται επιστροφή χρημάτων.

Early return

Return of the vehicle earlier than the date shown in the reservation and the rental agreement does not entail a refund.

Καθυστερημένη επιστροφή

Κατόπιν της λήξης της συμφωνηθείσας ενοικίασης, ενεργοποιείται μια περίοδος χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 60 λεπτά χωρίς καμία επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μισθώματος μιας επιπλέον ημέρας.

Late Return

Upon the expiration of the agreed rental, a grace period of up to 60 minutes is allowed to return the car without any charge. Upon expiration of the above grace period, you will be charged at least with the cost of renting an extra day.

Διαθεσιμότητα

Όλες οι κρατήσεις εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να σας διαθέσουμε το αυτοκίνητο της κατηγορίας που κάνατε κράτηση, μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτοκίνητο της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας με ειδική έκπτωση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

Availability

All reservations are subject to availability. In the event that we are unable to provide you with a Vehicle from the category that you have booked, we can offer you a Vehicle of the next highest category with special discount. We reserve the right to provide a different type of car than the original reservation depending on availability with a corresponding or larger category.

Πολιτική καυσίμων

Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου με την οποία το παρέλαβε. Διαφορετικά θα χρεωθεί την αξία του καυσίμου που λείπει καθώς και το κόστος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Καυσίμου το οποίο ανέρχεται σε €15,00. Ως τιμή λίτρου καυσίμου χρησιμοποιείται η μέση τιμή της περιοχής από όπου παραλαμβάνεται το αυτοκίνητο όπως αυτή εμφανίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (http://www.fuelprices.gr/).

Fuel Policy

You are expected to return the Vehicle with the same fuel you have received it. Otherwise, the value of the missing fuel will be charged, as well as the Refueling Service cost of € 15.00. The average of the area where the Vehicle is delivered as shown in the Price Observatory of the Ministry of Development, Competitiveness and Shipping (http://www.fuelprices.gr/) is used as fuel price per litre.

Τροχαίες παραβάσεις

Πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον ενοικιαστή του αυτοκινήτου. Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα καθώς και τα έξοδα διαχείρισης που ανέρχονται σε €15,00 ανά παράβαση/πρόστιμο.

Traffic offense fines

Fines and any other consequences of infringements of the Highway Code will be borne entirely and exclusively by the renter of the car. The renter assumes full responsibility for the road traffic offenses and pays the corresponding fines as well as the relevant management fee of €15 per offense / fine.

Κάπνισμα

Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο μισθωμένο όχημα. Στην περίπτωση παράβασης, ο ενοικιαστής οφείλει να καταβάλλει το κόστος Υπηρεσίας Απολύμανσης το οποίο ανέρχεται σε €125,00.

Smoking

Smoking is prohibited in the Vehicle. In the event of an offense, you are expected to pay for the Sanitation Service of € 125.00.

Επιστροφή σε μη αποδεκτή κατάσταση

Στην περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου σε εξαιρετικά (ασυνήθιστα) βρώμικη κατάσταση, ο Ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλει το κόστος Υπηρεσίας Καθαρισμού το οποίο ανέρχεται σε €15,00. Στην περίπτωση που απαιτείται βιολογικός καθαρισμός καμπίνας και χώρου αποσκευών λόγω ασυνήθιστα έντονων οσμών, κηλίδων/λεκέδων ή μεταφοράς κατοικίδιων ζώων το κόστος ανέρχεται σε €50,00.

Return in unacceptable condition

In the event of a Vehicle returning in an extremely (abnormally) dirty condition, the Lessee is obliged to pay the Cleaning Service fee of €15,00. In case that a bio-cleaning is required for the passenger cabin and luggage compartment due to unusually intense odors, stains or pet transport, the cost is €50.00.

Ασφαλιστικές καλύψεις

Όλα τα αυτοκίνητά μας είναι ασφαλισμένα σε προγράμματα μικτής ασφάλισης με τις ακόλουθες καλύψεις οι οποίες υπόκεινται στους γενικούς όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων της Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. με την ασφαλιστική εταιρία της:

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (3PL) στην περίπτωση που προκληθούν σωματικές βλάβες σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο μισθωμένου όχημα, εκτός του οδηγού) κατά την κυκλοφορία του μισθωμένου οχήματος.
 • Προσωπικό Ατύχημα (PAI) του εξουσιοδοτημένου οδηγού του μισθωμένου οχήματος στην περίπτωση ατυχήματος που συμβεί ενώ ο εξουσιοδοτημένος οδηγός βρίσκεται μέσα στο μισθωμένο όχημα.
 • Υλικές Ζημιές Μισθωμένου Οχήματος σε περίπτωση ζημιάς από πυρκαγιά, έκρηξη, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, ολική-μερική κλοπή, κλοπή αξεσουάρ, ίδιες ζημιές, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, φυσικά φαινόμενα και θραύση κρυστάλλων.
 • Απαλλαγή ευθύνης CDW (συμπεριλαμβάνεται στις τιμές ενοικίασης): Η ευθύνη του μισθωτή για ζημιές στο μισθωμένο όχημα ή ολική / μερική κλοπή περιορίζεται σε:

€500,00 για τις κατηγορίες  42CAA, 42CAE, 42CAM, 42COA, 42COE, 42COM, 44A, 44E και 44M

€1000,00 για τις κατηγορίες 42COB, 44B, ADA, ADM, APA, APM, BDA, BDM, CLADA, CLADM, CLAPA, CLAPM, GLADA, GLADM, GLAPA και GLAPM

€1.500,00 για τις κατηγορίες CCAPA, CCOPA, CCOPM, CSDA, CSDM, CSPA, CSPM, SLCPA, SLCPM,GLB, EQA, EQC, EQB και EQS

€2.000,00 για τις κατηγορίες ECODA, ECOPA, ESDA, ESPA, CLSDA, GLCCD, GLCCP, GLCSD, GLCSP, GLECD, GLECP, GLESD και GLESP.  

€3.000,00 για τις κατηγορίες PRF1, PRFS1, PRFS2, SPSUV και SSP

Απαραίτητη προϋπόθεση, ο μισθωτής να έχει αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου μίσθωσης, η ζημιά να μην έχει προκληθεί από αμέλεια του μισθωτή ή από παραβίαση Κ.Ο.Κ. και να μην έχει γίνει χρήση λάθος καυσίμου. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό ευθύνης ( βλ. παρακάτω “Απαλλαγή ευθύνης ” ) στην περίπτωση ζημιάς και να προσκομίσει άμεσα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Ζημιές στα ελαστικά, το κάτω μέρος του οχήματος, κλοπές προσωπικών αντικειμένων ή ζημιές που τυχόν προκληθούν κατά την μεταφορά με πλοίο δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια.

Διευρυμένη απαλλαγή ευθύνης ( SCDW ): Η ευθύνη του μισθωτή για ζημιές στο μισθωμένο όχημα ή ολική / μερική κλοπή μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω σε:

€200,00 για τις κατηγορίες 42CAA, 42CAE, 42CAM, 42COA, 42COE, 42COM, 44A, 44E και 44M με επιπλέον χρέωση €5,00 ανά ημέρα ενοικίασης.

€600,00 για τις κατηγορίες 42COB, 44B, ADA, ADM, APA, APM, BDA, BDM, CLADA, CLADM, CLAPA, CLAPM, GLADA, GLADM, GLAPA και GLAPM με επιπλέον χρέωση €10,00 ανά ημέρα ενοικίασης.

€1.000,00 για τις κατηγορίες CCAPA, CCOPA, CCOPM, CSDA, CSDM, CSPA, CSPM, SLCPA και SLCPM με επιπλέον χρέωση €15,00 ανά ημέρα ενοικίασης.

€1.500,00 για τις κατηγορίες ECODA, ECOPA, ESDA, ESPA, CLSDA, GLCCD, GLCCP, GLCSD, GLCSP, GLECD, GLECP, GLESD, GLESP, GLB, EQA, EQC, EQE και EQS με επιπλέον χρέωση €20,00 ανά ημέρα ενοικίασης.

€2.000,00 για τις κατηγορίες PRF1, PRFS1, PRFS2, SPSUV και SSP με επιπλέον χρέωση €27,00 ανά ημέρα ενοικίασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση, ο μισθωτής να έχει αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου μίσθωσης, η ζημιά να μην έχει προκληθεί από αμέλεια του μισθωτή ή από παραβίαση Κ.Ο.Κ. και να μην έχει γίνει χρήση λάθος καυσίμου. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό ευθύνης ( βλ. παρακάτω “Απαλλαγή ευθύνης ” ) στην περίπτωση ζημιάς και να προσκομίσει άμεσα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Ζημιές στα ελαστικά, το κάτω μέρος του οχήματος, κλοπές προσωπικών αντικειμένων ή ζημιές που τυχόν προκληθούν κατά την μεταφορά με πλοίο δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια.

Insurance cover:

All our Vehicles are insured with Collision Damage Waiver insurance programs with the following coverages that are subject to the General Conditions of our own agreement with the insurance company:

 • Third Party Liability (3PL) in the event of bodily harm to third parties (including the occupants of the Vehicle, other than the driver) during the Vehicle’s circulation.
 • Personal Accident (PAI) of the Authorized Drivers of the Vehicle in the event of an accident occurring while the Authorized Driver is inside the leased Vehicle.
 • Material Damages of the leased Vehicle in case of fire damage, explosion, terrorist acts, stops, strikes, total or partial theft, accessories theft, same damages, material damage from uninsured vehicle, natural disasters and glass breakage.
 • Liability exempt CDW (included in rental prices): Your liability for damage to the leased Vehicle or total / partial theft is limited to:

€ 500.00 for categories 42CAA, 42CAE, 42CAM, 42COA, 42COE, 42COM, 44A, 44E and 44M.

€ 1000.00 for categories 42COB, 44B, ADA, ADM, APA, APM, BDA, BDM, CLADA, CLADM, CLAPA, CLAPM, GLADA, GLADM, GLAPA and GLAPM.

€ 1,500.00 for categories CCAPA, CCOPA, CCOPM, CSDA, CSDM, CSPA, CSPM, SLCPA, SLCPM, GLB, EQA, EQC, EQE and EQS.

€ 2.000,00 for categories ECODA, ECOPA, ESDA, ESPA, CLSDA, GLCCD, GLCCP, GLCSD, GLCSP, GLECD, GLECP, GLESD,  and GLESP.

€ 3,000.00 for categories PRF1, PRFS1, PRFS2, SPSUV and SSP

Prerequisites for the above is that you have accepted and signed the terms of the relevant Rental Agreement, the damage has not been caused by your negligence or by a violation of the Highway Code or that the wrong fuel has not been used. You will be required to pay the relevant amount of liability exempt in the event of damage and provide a completed and signed Accident Statement Form provided by us. Wheels and tires damage, damage in the underside of the Vehicle, theft of personal objects or damages that may be caused during transport with vessel are not covered by any insurance.

Extended liability exempt – Super Collision Damage Waiver (SCDW): Your liability for damage to the Vehicle or total / partial theft may be further limited to:

€200.00 for categories 42CAA, 42CAE, 42CAM, 42COA, 42COE, 42COM, 44A, 44E and 44M for an additional charge according to our official price list.

€600.00 for categories 42COB, 44B, ADA, ADM, APA, APM, BDA, BDM, CLADA, CLADM, CLAPM, CLAPM, GLADA, GLADM, GLAPA, and GLAPM for an additional charge according to our official price list.

€1,000.00 for categories CCAPA, CCOPA, CCOPM, CSDA, CSDM, CSPA, CSPM, SLCPA, and SLCPM for an additional charge according to our official price list.

€1,500,00 for categories ECODA, ECOPA, ESDA, ESPA, CLSDA, GLCCD, GLCCP, GLCSD, GLCSP, GLECD, GLECP, GLESD, GLESP, GLB, EQA, EQC, EQE and EQS for an additional charge according to our official price list.

€2,000.00for categories PRF1, PRFS1, PRFS2, SPSUV and SSP for an additional charge according to our official price list.

Prerequisite for the above is that you have accepted and signed the terms of the relevant Rental Agreement, the damage has not been caused by your negligence or by a violation of the Highway Code or that the wrong fuel has not been used. You will be required to pay the relevant amount of liability exempt in the event of damage and provide a completed and signed Accident Statement Form provided by us. Wheels and tires damage, damage in the underside of the Vehicle, theft of personal objects or damages that may be caused during transport with vessel are not covered by any insurance.

Ζημιές στα ελαστικά και στο κάτω μέρος του οχήματος (WUB) δύνανται να καλυφθούν ασφαλιστικά με επιπλέον χρέωση €32,00 ανά ενοικίαση.

Μεταφορά με πλοίο του μισθωμένου οχήματος επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγγραφης έγκρισης από την Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.. Στην περίπτωση μη εγκεκριμένης μεταφοράς με πλοίο, τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο μισθωμένο όχημα κατά την μεταφορά αυτού, δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

Ασφαλιστική κάλυψη σε πορθμείο και κάλυψη μεταφοράς με πλοίο (FTI)

Η ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο μισθωμένο όχημα σε πορθμείο ή κατά την εγκεκριμένη από Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. μεταφορά αυτού με πλοίο διατίθεται με επιπλέον χρέωση €17,00 ανά ενοικίαση.

Οδική βοήθεια

Οδική βοήθεια από ατύχημα – All Help (24ώρη εξυπηρέτηση): 210 - 9958600. 


Διαχειριστικά Έξοδα Φακέλου
Σε περίπτωση ατυχήματος ή προστίμου από τροχαία παράβαση, υπάρχει επιπλέον χρέωση €15,00 για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που θα καταβάλλεται από τον οδηγό ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.

Damage to the tires and the underside of the vehicle (WUB) may be covered with insurance at an additional charge of € 32.00 per rental.

Vessel transportation of the Vehicle is permitted only upon written approval from Mercedes-Benz Hellas SA. In case of unauthorized transportation on a vessel, any damages to the Vehicle during transportation will not be covered by any insurance.

Port and vessel transportation (FTI)

The insurance cover for any damages that will be caused to the Vehicle in a port or during the pre-approved by Mercedes-Benz Hellas SA transportation with a vessel is available at an additional cost of € 17.00 per rental.

Roadside assistance

Roadside accident assistance - All Help (24-hour service): 210 - 9958600.

Accident/traffic fine management fees

In the event of an accident or a fine occurring from a road traffic offense, you are expected to cover a non-refundable management fee of €15,00 per accident or per fine regardless of liability.

 

Ενημέρωση πελάτη / προσωπικά δεδομένα
Ενημερώθηκα ότι η Mercedes-Benz Ελλάς (οδός Θηβαΐδος, αρ.20,  Νεα Κηφισιά, ΤΚ 14564, τηλέφωνο 2106296500, ΑΦΜ 094104612, αριθμός ΓΕΜΗ 000336101000) θα επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα αποκλειστικά και μόνον για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση του παρόντος Συμβολαίου Μίσθωσης Αυτοκινήτου, καθώς και για να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης στα πλαίσια της ως άνω έννομης σχέσης (νόμιμη βάση επεξεργασίας η εκτέλεση σύμβασης). Τα δεδομένα που επεξεργάζεται η Mercedes-Benz Ελλάς είναι το ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, στοιχεία πληρωμής (πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας). Επίσης, η Mercedes-Benz Ελλάς θα επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο μου στα πλαίσια ελέγχου έναντι Ευρωπαϊκών και Διεθνών λιστών κυρώσεων (νόμιμη βάση επεξεργασίας η συμμόρφωση με υποχρέωση εκ του νόμου).
Η Mercedes-Benz Ελλάς τηρεί το απόρρητο της επεξεργασίας. Η Mercedes-Benz Ελλάς λαμβάνει όλα  τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, διαβίβαση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Η Mercedes-Benz Ελλας δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα μου σε τρίτους, εκτός κι αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την ικανοποίηση του ως άνω σκοπού επεξεργασίας. Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ιδίως συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές Mercedes-Benz στην Ελλάδα. Κατ 'εξαίρεση, η Mercedes-Benz Ελλας μπορεί να καταστήσει προσβάσιμα τα προσωπικά μου δεδομένα σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες θα ενεργούν εξ ονόματός της και με βάση τις γραπτές οδηγίες της Mercedes-Benz Ελλας (εκτελούντες την επεξεργασία) και δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προς όφελός τους.
H Mercedes-Benz Ελλας θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα μου έως και έξι (6) χρόνια από την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη του Συμβολαίου Μίσθωσης Αυτοκινήτου.
Ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  καθώς επίσης και περιορισμού της επεξεργασίας τους. Επίσης έχω δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και φορητότητας (portability) των προσωπικών δεδομένων τα οποία παρέχονται στον υπεύθυνο επεξεργασίας για τους ως άνω σκοπούς. Τα δικαιώματα ασκούνται μέσω υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy_mbhellas@daimler.com ή στον αριθμό τηλεφώνου 2106296500.
Περισσότερες πληροφορίες για τη επεξεργασία των δεδομένων μου και τα δικαιώματά μου θα βρω στη Δήλωση Απορρήτου της Mercedes-Benz Ελλάς στο Mercedes-benz.gr
Περαιτέρω, έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Mercedes-Benz Ελλάς (Θηβαΐδος αρ.20, Νέα Κηφισιά), Τηλ. 2106296500, Email: privacy_mbhellas@daimler.com.
 

Personal data:
I have been informed that Mercedes-Benz Hellas SA (Thivaidos 20, Nea Kifissia, Athens, Greece, PO Box: 14564, tel: 2106296500, VAT Number 094104612, Commercial Register Number 000336101000), will use my personal data only for purposes relating to this Car Rental Agreement, as well as to provide services within the framework of the aforementioned legal relationship (legal basis of processing is the performance of a contract). The data processed by Mercedes-Benz Hellas is the name, identity, contact details, VAT, payment details (credit / debit card). Additionally Mercedes-Benz Hellas SA will be processing my name in order to perform necessary checks against European and International sanction lists ((legal basis of processing is compliance with legal obligations).
Mercedes-Benz Hellas SA, observes the confidentiality of the processing. .Mercedes-Benz Hellas takes all the appropriate organizational and technical measures for data protection and its safeguard against accidental or unlawful destruction, accidental loss, alteration, transmission or access and any other form of unlawful processing.
Mercedes-Benz Hellas SAwill not forward my data to third parties unless this is strictly necessary to meet this purpose. This category includes, in particular, co-operating insurance companies and authorized Mercedes-Benz repairers in Greece. By way of exception, Mercedes-Benz Hellas may make my personal data available to companies providing IT and technical support services acting on its behalf and on the basis of the written instructions of Mercedes-Benz Hellas (who process it) and will not be allowed to use the data for their benefit.
Mercedes-Benz Hellas will retain my personal data for up to six (6) years from the termination in any way of the Car Hire Agreement.
 I have been informed that I have the right to access, correct or delete my personal data, as well as limiting their processing. I also have the right to object to the processing and portability of the personal data provided to the controller for the above purposes. The above rights are exercised by submitting a request to the controller, privacy_mbhellas@daimler.com or telephone number 2106296500. More information about the processing of my data and my rights can be found in the Mercedes-Benz Hellas Privacy Statement at Mercedes-benz.gr
Furthermore, I have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Authority (www.dpa.gr), Offices: 1-3, Kifissias, TK 115 23, Athens.
Controler: Mercedes-Benz Hellas (20 Thivaidos Str, Nea Kifissia), Tel. 2106296500, Email: privacy_mbhellas@daimler.com