Γενικοί όροι ενοικίασης

Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου, ο οδηγός θα πρέπει να φέρει μαζί του τα παρακάτω:

 • Δίπλωμα οδήγησης εν ισχύ (ελληνικό, ευρωπαϊκό για χώρες της Ε.Ε. ή Διεθνή Άδεια Οδήγησης συνοδευόμενη από το δίπλωμα οδήγησης της χώρας του οδηγού του αυτοκινήτου) με ημερομηνία έκδοσης τουλάχιστον ένα έτος πριν την ημερομηνία ενοικίασης
 • Πιστωτική κάρτα
 • Διαβατήριο ή ταυτότητα

Όλα τα παραπάνω πρέπει να εμφανίζουν το όνομα του οδηγού. 

Σε περίπτωση που το συμβόλαιο έχει εκδοθεί στο όνομα της εταιρίας η πιστωτική κάρτα θα πρέπει να είναι ή εταιρική ή στο όνομα του ιδιοκτήτη της εταιρίας.

Μετά το αίτημα (είτε τηλεφωνικά, είτε μέσω της ιστοστελίδας) ακολουθεί πάντα επικοινωνία από το τμήμα StarRent. Το αίτημα μετατρέπεται σε κράτηση και θα ισχύει, μόνο μετά από έγγραφη επιβεβαίωση του τμήματος StarRent με αναφορά σε αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

 

 General terms of Rental

When picking up the car, the driver should bring the following with him/her:

A valid driving licence (Greek, European for EU countries or International Driving Licence accompanied by the driving licence of the driver's country) issued at least one year before the date of rental.

Credit card

Passport or identity card

All of the above must show the driver's name.

If the contract is issued in the name of the company the credit card must be either a company card or in the name of the owner of the company.

After the request (either by phone or via the website), the StarRent department will always contact you.The request is converted into a reservation and will be valid only after written confirmation from the StarRent department with reference to the registration number of the vehicle.

 

 

Ηλικία οδηγού

Ο οδηγός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον το 25ο έτος. O οδηγός που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος ηλικίας του, υπόκεινται σε επιπλέον ημερήσια χρέωση €8,00. 

Driver age

The driver must be at least 25 years old. A driver who has not reached the age of 25 is subject to an additional daily fee of €8.00.

Επιπλέον οδηγός/οδηγοί

Η ημερήσια χρέωση για χρήση του αυτοκινήτου από επιπλέον οδηγούς ανέρχεται σε €5,00 +ΦΠΑ  ανά ημέρα και ανά οδηγό.

Additional driver / drivers

The daily charge for use of the car by additional drivers is € 5.00 + VAT per day, per driver.

Τρόπος πληρωμής

Για την παραλαβή του αυτοκίνητου απαιτείται η εξόφληση και του μισθώματος και της εγγύησης.

Για την παραλαβή του αυτοκινήτου απαιτείται είτε προσωπική πιστωτική κάρτα (Visa, MasterCard- εξαιρείται η American Express) του μισθωτή είτε εταιρική για την προέγκριση και κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση και την εξόφληση της ενοικίασης (http://www.starrent.gr/).

Σε περίπτωση που η εξόφληση της εγγύησης και του μισθώματος θα γίνει μέσω τραπεζικής κατάθεσης αυτή θα πρέπει να έχει προηγηθεί τουλάχιστον 10 μέρες πριν την έναρξη της μίσθωσης να και έχει ενημερωθεί το γραφείο strarrent. Με αυτόν τον τρόπο δεν απαιτείτε κανένα άλλο επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση ακύρωσης εκτός των προκαθορισμένων χρονικών ορίων ή μη εμφάνισης για την παραλαβή του αυτοκινήτου, τότε θα υπάρξει χρέωση (όπως περιγράφεται στην ενότητα ”Ακυρώσεις κρατήσεων / Μη εμφάνιση”) για την κάλυψη του διαχειριστικού κόστους από την Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ

Το συνολικό εκτιμώμενο ποσό της ενοικίασης θα πρέπει να εγκριθεί από την πιστωτική κάρτα του οδηγού κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου. Το ποσό αυτό δεν θα είναι διαθέσιμο για άμεση χρήση στην πιστωτική κάρτα του οδηγού και η αποδέσμευσή του ενδέχεται να διαρκέσει έως και 14 ημέρες ανάλογα με την πολιτική και τη διαδικασία της τράπεζας έκδοσης της κάρτας. Ουδεμία ευθύνη φέρει η εκμισθώτρια αναφορικά με την οποιαδήποτε καθυστέρηση από μέρους της Τράπεζας.

Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να προεξοφλήσει το συνολικό ποσό της ενοικίασης κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου και με χρήση χρεωστικής κάρτας. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιδείξει και μία προσωπική πιστωτική κάρτα για την προέγκριση και τυχόν κάλυψη ποσών που αφορούν σε εγγύηση ασφαλιστικής ευθύνης.

Η εγγύηση που έχει καταβληθεί επιστρέφεται μόνο σε τραπεζικό λογαριασμό του εκμισθωτή που έχει δηλώσει πριν την ενοικίαση. Η εγγύηση επιστρέφεται το αργότερο 14 μέρες από την παραλαβή του οχήματος και εφόσον πραγματοποιηθεί έλεγχος για την κατάστασή του.

Τυχόν ζημιές, επιπλέον χιλιόμετρα ή καύσιμα δύναται να κρατηθούν από την εγγύηση.

Payment

For the receipt of the car the payment of both the rental fee and the deposit is required.

To pick up the car, either a personal credit card (Visa, MasterCard; American Express is excluded) of the lessee or a corporate credit card is required to pre-authorize and cover the amounts related to the deposit and the payment of the rental (http://www.starrent.gr/).

In case the payment of the deposit and the rent will be made by bank deposit, this must be done at least 10 days before the beginning of the rental period and the strarrent office must be informed. In this way you do not require any further proof when you receive the car.

In case of cancellation outside the predetermined time limits or no-show for the pickup of the car, then there will be a charge (as described in the section "Cancellations of bookings / No-show") to cover the administrative costs by Star Automotive Hellas SA.

 

The total estimated amount of the rental must be approved by the driver's credit card upon pick up of the car. This amount will not be available for immediate use on the driver's credit card and may take up to 14 days to be released depending on the card issuing bank's policy and procedure. No responsibility is accepted by the lessor in respect of any delay on the part of the bank.

 

The lessee has the option to discount the total rental amount upon receipt of the car and using a debit card. In this case he/she must also show a personal credit card for pre-authorization and any amounts relating to insurance liability guarantee.

The security deposit paid is refundable only to a bank account of the lessor declared prior to the rental. The deposit is refundable no later than 14 days after the receipt of the vehicle and after a check on its condition has been carried out.

Any damage, extra mileage or fuel may be deducted from the guarantee.

 

 

 

Ακυρώσεις κρατήσεων / Μη εμφάνιση                                                                   

Ακυρώσεις γίνονται δεκτές χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση με την προϋπόθεση ότι γίνονται έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης. Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 48 ωρών από την προγραμματισμένη έναρξη της ενοικίασης, τότε θα υπάρξει χρέωση καθυστερημένης ακύρωσης στην πιστωτική κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η κράτηση ίση με €30,00.

Σε περίπτωση μη εμφάνισης κατά την ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου, τότε η πιστωτική κάρτα με την οποία πραγματοποιήθηκε η κράτηση θα χρεωθεί με αποζημίωση μη εμφάνισης η οποία ισούται με την τιμή μίας ημέρας ενοικίασης της συγκεκριμένης κατηγορίας κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Booking cancellations / No-shows

Cancellations are accepted without any further charge provided that

made up to 48 hours before the scheduled start of the rental. In case of cancellation within 48 hours of the scheduled start of the rental, then there will be a late cancellation fee of €30.00.

In the event of a no-show on the pick-up date, then the booking will be subject to a no-show fee equal to the price of one day's rental of that category on that date.

Αλλαγές κρατήσεων

Αλλαγή σε κράτηση είναι εφικτή αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου στο 210 6296500 και συνεπάγεται εκ νέου υπολογισμό τιμής σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα οχημάτων και τον ισχύοντα τιμοκατάλογο τη στιγμή της αλλαγής. Αλλαγή ονόματος μισθωτή, αριθμού πιστωτικής κάρτας ή κατηγορίας αυτοκινήτου δεν είναι εφικτή. Στην περίπτωση αυτή, η αρχική κράτηση θα πρέπει να ακυρωθεί και να πραγματοποιηθεί νέα κράτηση. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να παρατείνει τη μίσθωση, υποχρεούται να ειδοποιήσει την Εκμισθώτρια 24 ώρες πριν την αρχική συμφωνία επιστροφής και να λάβει ρητή και έγγραφη αποδοχή.

Reservation Changes

Changes to a reservation can only be made by phone at 210 6296 523/ 766 / 533 and entail a recalculation of the price according to the availability of vehicles and the current price list at the time of the change. It is not possible to change the lessee's name, credit card number or car category. In this case, the original booking will have to be cancelled and a new booking will have to be made. If the lessee wishes to extend the lease, he/she must notify the Lessor at least 48 hours prior to the initial return agreement and obtain express written acceptance.

Στην περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου νωρίτερα από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κράτηση και το μισθωτήριο συμβόλαιο δεν συνεπάγεται επιστροφή χρημάτων.

Early return

Return of the vehicle earlier than the date shown in the reservation and the rental agreement does not entail a refund.

Καθυστερημένη επιστροφή

Κατόπιν της λήξης της συμφωνηθείσας ενοικίασης, ενεργοποιείται μια περίοδος χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 60 λεπτά χωρίς καμία επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος, ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μισθώματος μιας επιπλέον ημέρας.

Late Return

Upon the expiration of the agreed rental, a grace period of up to 30 minutes is allowed to return the car without any charge. Upon expiration of the above grace period, you will be charged at least with the cost of renting an extra day.

Διαθεσιμότητα

Όλες οι κρατήσεις εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να σας διαθέσουμε το αυτοκίνητο της κατηγορίας που κάνατε κράτηση, μπορούμε να σας προσφέρουμε αυτοκίνητο της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας με ειδική έκπτωση. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα με ένα αντίστοιχης ή μεγαλύτερης κατηγορίας.

Availability

All reservations are subject to availability. In case that we are unable to provide you with a Vehicle from the category that you have booked, we can offer you a Vehicle of the next highest category with special discount. We reserve the right to provide a different type of car than the original reservation depending on availability with a corresponding or larger category.

Πολιτική καυσίμων

Ο ενοικιαστής υποχρεούται να επιστρέψει το αυτοκίνητο με την ίδια ποσότητα καυσίμου με την οποία το παρέλαβε. Διαφορετικά θα χρεωθεί την αξία του καυσίμου (βλ. πίνακα) ανά λίτρο που λείπει καθώς και το κόστος Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Καυσίμου το οποίο ανέρχεται σε €15,00. Ως τιμή λίτρου καυσίμου χρησιμοποιείται η μέση τιμή της περιοχής από όπου παραλαμβάνεται το αυτοκίνητο όπως αυτή εμφανίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (http://www.fuelprices.gr).

Fuel Policy

You are expected to return the Vehicle with the same fuel you have received it. Otherwise, the value of the missing fuel will be charged, as well as the Refueling Service cost of € 15.00. The average of the area where the Vehicle is delivered as shown in the Price Observatory of the Ministry of Development, Competitiveness and Shipping (http://www.fuelprices.gr/) is used as fuel price per litre.

Τροχαίες παραβάσεις

Πρόστιμα και τυχόν άλλες συνέπειες από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου και αποκλειστικά τον ενοικιαστή του αυτοκινήτου. Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις τροχαίες παραβάσεις και πληρώνει τα αντίστοιχα πρόστιμα καθώς και τα έξοδα διαχείρισης που ανέρχονται σε €15,00 ανά παράβαση/πρόστιμο.

Traffic offense 

Fines and any other consequences of infringements of the Highway Code will be borne entirely and exclusively by the renter of the car. The renter assumes full responsibility for the road traffic offenses and pays the corresponding fines as well as the relevant management fee of €15 per offense / fine.

Κάπνισμα

Απαγορεύεται το κάπνισμα μέσα στο μισθωμένο όχημα. Στην περίπτωση παράβασης, ο ενοικιαστής οφείλει να καταβάλλει το κόστος Υπηρεσίας Απολύμανσης το οποίο ανέρχεται σε €125,00.

Smoking

Smoking is prohibited in the Vehicle. In the event of an offense, you are expected to pay for the Sanitation Service of € 125.00.

Επιστροφή σε μη αποδεκτή κατάσταση

Στην περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου σε εξαιρετικά (ασυνήθιστα) βρώμικη κατάσταση, ο Ενοικιαστής υποχρεούται να καταβάλει το κόστος Υπηρεσίας Καθαρισμού το οποίο ανέρχεται σε €15,00. Στην περίπτωση που απαιτείται βιολογικός καθαρισμός καμπίνας και χώρου αποσκευών λόγω ασυνήθιστα έντονων οσμών, κηλίδων/λεκέδων ή μεταφοράς κατοικίδιων ζώων το κόστος ανέρχεται σε €50,00.

Ανάλογα το μοντέλο η υπέρβαση χλμ χρεώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία οχήματος

Χρέωση υπέρβαση χλμ

Smart EQ, A-Class (HB&Sedan), CLA,

B CLASS, GLA, GLB

0,20 Ευρώ

 

C Class

0,40 Ευρώ

E Class, GLC SUV/Coupe, EQC,

GLE SUV/Coupe

0,80 Ευρώ

NGCC AMG, GLC AMG, GLE AMG

1,60 Ευρώ

CLS, S Class, GLS

2,00 Ευρώ

Ελεύθερα χλμ βάσει ημερών ενοικίασης

Ημέρες
ενοικίασης

Χλμ συμβολαίου
χωρίς χρέωση

Ημέρες
ενοικίασης

Χλμ συμβολαίου
χωρίς χρέωση

1

150

16

1333

2

300

17

1416

3

450

18

1499

4

450

19

1583

5

450

20

1666

6

500

21

1749

7

583

22

1833

8

666

23

1916

9

750

24

1999

10

833

25

2083

11

916

26

2166

12

1000

27

2249

13

1083

28

2332

14

1166

29

2416

15

1250

30

2499

 

Return in unacceptable condition

In the event of a Vehicle returning in an extremely (abnormally) dirty condition, the Lessee is obliged to pay the Cleaning Service fee of €15,00. In case that a bio-cleaning is required for the passenger cabin and luggage compartment due to unusually intense odors, stains or pet transport, the cost is €50.00.

Depending on the model the excess of kilometers is charged according to the table below:

Μodel

Kms charge

Smart EQ, A-Class (HB&Sedan), CLA,

B CLASS, GLA, GLB

0,20 Euro

 

C Class

0,40 Euro

E Class, GLC SUV/Coupe, EQC,

GLE SUV/Coupe

0,80 Euro

NGCC AMG, GLC AMG, GLE AMG

1,60 Euro

CLS, S Class, GLS

2,00 Euro

Free kms based on rental days

 

Rental Days

Kilometers without charge

Rental Days

Kilometers without charge

1

150

16

1333

2

300

17

1416

3

450

18

1499

4

450

19

1583

5

450

20

1666

6

500

21

1749

7

583

22

1833

8

666

23

1916

9

750

24

1999

10

833

25

2083

11

916

26

2166

12

1000

27

2249

13

1083

28

2332

14

1166

29

2416

15

1250

30

2499

 

Ασφαλιστικές καλύψεις

Όλα τα αυτοκίνητά μας είναι ασφαλισμένα σε προγράμματα μικτής ασφάλισης με τις ακόλουθες καλύψεις οι οποίες υπόκεινται στους γενικούς όρους των ασφαλιστικών συμβολαίων της Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ με την ασφαλιστική εταιρία της:

 • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους (3PL) στην περίπτωση που προκληθούν σωματικές βλάβες σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των επιβαινόντων στο μισθωμένου όχημα, εκτός του οδηγού) κατά την κυκλοφορία του μισθωμένου οχήματος.
 • Προσωπικό Ατύχημα (PAI) του εξουσιοδοτημένου οδηγού του μισθωμένου οχήματος στην περίπτωση ατυχήματος που συμβεί ενώ ο εξουσιοδοτημένος οδηγός βρίσκεται μέσα στο μισθωμένο όχημα.
 • Υλικές Ζημιές Μισθωμένου Οχήματος σε περίπτωση ζημιάς από πυρκαγιά, έκρηξη, τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, ολική-μερική κλοπή, κλοπή αξεσουάρ, ίδιες ζημιές, υλικές ζημιές από ανασφάλιστο όχημα, φυσικά φαινόμενα και θραύση κρυστάλλων.
 • Απαλλαγή ευθύνης CDW (συμπεριλαμβάνεται στις τιμές ενοικίασης): Η ευθύνη του μισθωτή για ζημιές στο μισθωμένο όχημα ή ολική / μερική κλοπή περιορίζεται σε:

  €500,00 για τις κατηγορίες 42CAA, 42CAE, 42CAM, 42COA, 42COE, 42COM

   €1000,00 για τις κατηγορίες ADA, ADM, APA, APM, BDA, BDM, CLADA,CLADM, CLAPA, CLAPM, GLADA, GLADM, GLAPA και GLAPM

   €1.500,00 για τις κατηγορίες CCAPA, CCOPA, CCOPM, CSDA, CSDM, CSPA, CSPM, GLB, EQA, EQC, EQB και EQS

   €2.000,00 για τις κατηγορίες ECODA, ECOPA, ESDA, ESPA, CLSDA, GLCCD, GLCCP,GLCSD, GLCSP, GLECD, GLECP, GLESD και GLESP.

   €3.000,00 για τις κατηγορίες PRF1, PRFS1, PRFS2, SPSUV και SSP

         Απαραίτητη προϋπόθεση, ο μισθωτής να έχει αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου μίσθωσης, η ζημιά να μην έχει προκληθεί από αμέλεια του μισθωτή ή από παραβίαση Κ.Ο.Κ. και να μην έχει γίνει χρήση λάθος καυσίμου. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό ευθύνης ( βλ. παρακάτω “Απαλλαγή ευθύνης ” ) στην περίπτωση ζημιάς και να προσκομίσει άμεσα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Ζημιές στα ελαστικά, το κάτω μέρος του οχήματος, κλοπές προσωπικών αντικειμένων ή ζημιές που τυχόν προκληθούν κατά την μεταφορά με πλοίο δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια.

Διευρυμένη απαλλαγή ευθύνης ( SCDW ): Η ευθύνη του μισθωτή για ζημιές στο μισθωμένο όχημα ή ολική / μερική κλοπή μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω σε:

€200,00 για τις κατηγορίες 42CAA, 42CAE, 42CAM, 42COA, 42COE, 42COM, 44A, 44E και 44M με επιπλέον χρέωση €5,00 ανά ημέρα ενοικίασης.

€600,00 για τις κατηγορίες 42COB, 44B, ADA, ADM, APA, APM, BDA, BDM, CLADA, CLADM, CLAPA, CLAPM, GLADA, GLADM, GLAPA και GLAPM με επιπλέον χρέωση €10,00 ανά ημέρα ενοικίασης.

€1.000,00 για τις κατηγορίες CCAPA, CCOPA, CCOPM, CSDA, CSDM, CSPA, CSPM, SLCPA και SLCPM με επιπλέον χρέωση €15,00 ανά ημέρα ενοικίασης.

€1.500,00 για τις κατηγορίες ECODA, ECOPA, ESDA, ESPA, CLSDA, GLCCD, GLCCP, GLCSD, GLCSP, GLECD, GLECP, GLESD, GLESP, GLB, EQA, EQC, EQE και EQS με επιπλέον χρέωση €20,00 ανά ημέρα ενοικίασης.

€2.000,00 για τις κατηγορίες PRF1, PRFS1, PRFS2, SPSUV και SSP με επιπλέον χρέωση €27,00 ανά ημέρα ενοικίασης.

Απαραίτητη προϋπόθεση, ο μισθωτής να έχει αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου μίσθωσης, η ζημιά να μην έχει προκληθεί από αμέλεια του μισθωτή ή από παραβίαση Κ.Ο.Κ. και να μην έχει γίνει χρήση λάθος καυσίμου. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλει το ποσό ευθύνης ( βλ. παρακάτω “Απαλλαγή ευθύνης ” ) στην περίπτωση ζημιάς και να προσκομίσει άμεσα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Ζημιές στα ελαστικά, το κάτω μέρος του οχήματος, κλοπές προσωπικών αντικειμένων ή ζημιές που τυχόν προκληθούν κατά την μεταφορά με πλοίο δεν καλύπτονται από οποιαδήποτε ασφάλεια.

Insurance cover:

All our Vehicles are insured with Collision Damage Waiver insurance programs with the following coverages that are subject to the General Conditions of our own agreement with the insurance company:

 • Third Party Liability (3PL) in the event of bodily harm to third parties (including the occupants of the Vehicle, other than the driver) during the Vehicle’s circulation.
 • Personal Accident (PAI) of the Authorized Drivers of the Vehicle in the event of an accident occurring while the Authorized Driver is inside the leased Vehicle.
 • Material Damages of the leased Vehicle in case of fire damage, explosion, terrorist acts, stops, strikes, total or partial theft, accessories theft, same damages, material damage from uninsured vehicle, natural disasters and glass breakage.
 • Liability exempt CDW (included in rental prices): Your liability for damage to the leased Vehicle or total / partial theft is limited to:

€ 500.00 for categories 42CAA, 42CAE, 42CAM, 42COA, 42COE, 42COM

€ 1000.00 for categories ADA, ADM, APA, APM, BDA, BDM, CLADA, CLADM, CLAPA, CLAPM, GLADA, GLADM, GLAPA and GLAPM.

€ 1,500.00 for categories CCAPA, CCOPA, CCOPM, CSDA, CSDM, CSPA, CSPM, GLB, EQA, EQC, EQE and EQS.

€ 2.000,00 for categories ECODA, ECOPA, ESDA, ESPA, CLSDA, GLCCD, GLCCP, GLCSD, GLCSP, GLECD, GLECP, GLESD, and GLESP.

€ 3,000.00 for categories PRF1, PRFS1, PRFS2, SPSUV and SSP

Prerequisites for the above is that you have accepted and signed the terms of the relevant Rental Agreement, the damage has not been caused by your negligence or by a violation of the Highway Code or that the wrong fuel has not been used. You will be required to pay the relevant amount of liability exempt in the event of damage and provide a completed and signed Accident Statement Form provided by us. Wheels and tires damage, damage in the underside of the Vehicle, theft of personal objects or damages that may be caused during transport with vessel are not covered by any insurance.

 

Extended liability exempt – Super Collision Damage Waiver (SCDW): Your liability for damage to the Vehicle or total / partial theft may be further limited to:

€200.00 for categories 42CAA, 42CAE, 42CAM, 42COA, 42COE, 42COM, 44A, 44E and 44M for an additional charge according to our official price list.

€600.00 for categories 42COB, 44B, ADA, ADM, APA, APM, BDA, BDM, CLADA, CLADM, CLAPM, CLAPM, GLADA, GLADM, GLAPA, and GLAPM for an additional charge according to our official price list.

€1,000.00 for categories CCAPA, CCOPA, CCOPM, CSDA, CSDM, CSPA, CSPM for an additional charge according to our official price list.

€1,500,00 for categories ECODA, ECOPA, ESDA, ESPA, CLSDA, GLCCD, GLCCP, GLCSD, GLCSP, GLECD, GLECP, GLESD, GLESP, GLB, EQA, EQC, EQE and EQS for an additional charge according to our official price list.

€2,000.00for categories PRF1, PRFS1, PRFS2, SPSUV and SSP for an additional charge according to our official price list.

Prerequisite for the above is that you have accepted and signed the terms of the relevant Rental Agreement, the damage has not been caused by your negligence or by a violation of the Highway Code or that the wrong fuel has not been used. You will be required to pay the relevant amount of liability exempt in case of damage and provide a completed and signed Accident Statement Form provided by us. Wheels and tires damage, damage in the underside of the Vehicle, theft of personal objects or damages that may be caused during transport with vessel are not covered by any insurance.

Ζημιές στα ελαστικά και στο κάτω μέρος του οχήματος (WUB) δύνανται να καλυφθούν ασφαλιστικά με επιπλέον χρέωση €32,00 ανά ενοικίαση.

Μεταφορά με πλοίο του μισθωμένου οχήματος επιτρέπεται μόνον κατόπιν έγγραφης έγκρισης από την Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.. Στην περίπτωση μη εγκεκριμένης μεταφοράς με πλοίο, τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο μισθωμένο όχημα κατά την μεταφορά αυτού, δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια.

Ασφαλιστική κάλυψη σε πορθμείο και κάλυψη μεταφοράς με πλοίο (FTI)

Η ασφαλιστική κάλυψη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο μισθωμένο όχημα σε πορθμείο ή κατά την εγκεκριμένη από Mercedes-Benz Ελλάς Α.Ε.Ε. μεταφορά αυτού με πλοίο διατίθεται με επιπλέον χρέωση €17,00 ανά ενοικίαση.

Οδική βοήθεια

Οδική βοήθεια από ατύχημα – All Help (24ώρη εξυπηρέτηση): 210 - 9958600. 


Διαχειριστικά Έξοδα Φακέλου
Σε περίπτωση ατυχήματος ή προστίμου από τροχαία παράβαση, υπάρχει επιπλέον χρέωση €15,00 για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που θα καταβάλλεται από τον οδηγό ανεξαρτήτως υπαιτιότητας και σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.

Damage to the tires and the underside of the vehicle (WUB) may be covered with insurance at an additional charge of € 32.00 per rental.

Transportation of the Vehicle by ferry/ship/boat is permitted only upon written approval from Star Automotive Hellas SA. In case of unauthorized transportation, any damages to the Vehicle during transportation will not be covered by any insurance.

Port and ferry transportation (FTI) / insurance cover

The insurance cover for any damages that will be caused to the Vehicle in a port or during the pre-approved by Star Automotive Hellas SA transportation with a vessel is available at an additional cost of € 17.00 per rental.

 

Roadside assistance

Roadside accident assistance - All Help (24-hour service): 210 - 9462066.

Accident/traffic fine management fees

In the event of an accident or a fine occurring from a road traffic offense, you are expected to cover a non-refundable management fee of €15,00 per accident or per fine regardless of liability.

Ενημέρωση πελάτη / προσωπικά δεδομένα

Ενημερώθηκα ότι η Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., εφεξής Star Automotive, (οδός Θηβαΐδος, αρ.20,  Νέα Κηφισιά, ΤΚ 14564, τηλέφωνο 2106296500, ΑΦΜ 094104612, αριθμός ΓΕΜΗ 000336101000) θα επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα, συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία διπλώματος οδήγησης, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, στοιχεία πληρωμής (πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας), για σκοπούς που σχετίζονται με την εκτέλεση του παρόντος Συμβολαίου Μίσθωσης Αυτοκινήτου, καθώς και για να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης στα πλαίσια της ως άνω έννομης σχέσης (νόμιμη βάση επεξεργασίας η εκτέλεση σύμβασης). Παράλληλα, η Star Automotive θα επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα για λογιστικούς σκοπούς, για σκοπούς αναφοράς καθώς και για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη των νομίμων αξιώσεών της (νόμιμη βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον της Star Automotive), για τη διεξαγωγή έρευνας ικανοποίησης πελατών (νόμιμη βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον της Star Automotive), για την βελτιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών (νόμιμη βάση επεξεργασίας το έννομο συμφέρον της Star Automotive ή τρίτων) καθώς και για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιβάλει ο Νόμος (νόμιμη βάση επεξεργασίας η συμμόρφωση με υποχρέωση εκ του νόμου). Επίσης, η Star Automotive θα επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο μου στα πλαίσια ελέγχου έναντι Ευρωπαϊκών και Διεθνών λιστών κυρώσεων (νόμιμη βάση επεξεργασίας η συμμόρφωση με υποχρέωση εκ του νόμου και το υπέρτερο έννομο συμφέρον της Star Automotive, συγκεκριμένα η αποφυγή επιβολής κυρώσεων).
Η Star Automotive τηρεί το απόρρητο της επεξεργασίας. Η Star Automotive λαμβάνει όλα  τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, διαβίβαση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.  
Η Star Automotive δεν θα διαβιβάσει τα δεδομένα μου σε τρίτους, εκτός κι αν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για την ικανοποίηση των ως άνω σκοπών επεξεργασίας. Στη κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ιδίως συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις και εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές της Star Automotive στην Ελλάδα. Κατ 'εξαίρεση, η Star Automotive μπορεί να καταστήσει προσβάσιμα τα προσωπικά μου δεδομένα σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης, οι οποίες θα ενεργούν εξ ονόματός της και με βάση τις γραπτές οδηγίες της Star Automotive (εκτελούντες την επεξεργασία) και δεν θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα προς όφελός τους. Τα προσωπικά μου δεδομένα δεν θα διαβιβασθούν εκτός ΕΕ/ΕΟΧ. Τυχόν άρνηση παροχής των απαραίτητων προσωπικών μου δεδομένων για τη σύναψη και εκτέλεση σύμβασης καθώς και για τη συμμόρφωση της Star Automotive με τις υποχρεώσεις της από τον νόμο ή παροχή δεδομένων που είναι ελλιπή/ανακριβή, δεν επιτρέπουν στην Star Automotive να εκπληρώσει τις συμβατικές ή/και τις νόμιμες υποχρεώσεις της.

H Star Automotive θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα μου έως και δέκα (10) χρόνια από την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη του Συμβολαίου Μίσθωσης Αυτοκινήτου.
Ενημερώθηκα ότι έχω το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,  καθώς επίσης και περιορισμού της επεξεργασίας τους. Επίσης έχω δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και φορητότητας (portability) των προσωπικών δεδομένων τα οποία παρέχονται στην Star Automotive για τους ως άνω σκοπούς. Τα δικαιώματα ασκούνται μέσω υποβολής αιτήματος στη Star Automotive, στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@starautomotive.gr  ή στον αριθμό τηλεφώνου 2106296500.
Περισσότερες πληροφορίες για τη επεξεργασία των δεδομένων μου και τα δικαιώματά μου θα βρω στη Δήλωση Απορρήτου της Star Automotive στην επίσημη ιστοσελίδα www.mercedes-benz.gr
Περαιτέρω, έχω δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα.
Υπεύθυνος Επεξεργασίας Star Automotive Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε. (Θηβαΐδος αρ.20, 145 64 Νέα Κηφισιά), ΑΡ. ΓΕΜΗ 000336101000, Τηλ. 2106296500, Email: privacy@starautomotive.gr.
 

Information regarding the processing of your personal data

I have been informed that Star Automotive Hellas Single-Member SA., henceforth Star Automotive, (Thivaidos 20, Nea Kifissia, Athens, Greece, PO Box: 14564, tel: 2106296500, VAT Number 094104612, Commercial Register Number 000336101000), will use my personal data, in particular the name, identity, driver’s license, contact details, VAT, payment details (credit / debit card) for purposes relating to this Car Rental Agreement, as well as to provide services within the framework of the aforementioned legal relationship (legal basis of the processing is the performance of a contract). In parallel, Star Automotive will process my personal data for accounting purposes, for reporting purposes as well as for the establishment, exercise and support of its legal claims (legal basis of the processing is the legitimate interest of Star Automotive), to conduct customer satisfaction surveys (legal basis of the processing is the legitimate interest of Star Automotive), for the optimization of products and services (legal basis of the processing is the legitimate interest of Star Automotive or of third parties) as well as for any other case imposed by the Law (legal basis of the processing is the compliance with a legal obligation).  Additionally Star Automotive will be processing my name to perform necessary checks against European and International sanction lists (legal basis of processing is compliance with legal obligations and the legitimate interest of Star Automotive, in particular the avoidance of sanctions imposed).
Star Automotive, observes the confidentiality of the processing. Star Automotive takes all the appropriate organizational and technical measures for data protection and its safeguard against accidental or unlawful destruction, accidental loss, alteration, transmission or access and any other form of unlawful processing.  
Star Automotive will not forward my data to third parties unless this is strictly necessary to meet the above-mentioned purposes. This category includes, in particular, co-operating insurance companies and the authorized repairers of Star Automotive in Greece. By way of exception, Star Automotive may make my personal data available to companies providing IT and technical support services acting on its behalf and based on the written instructions of Star Automotive (processing on behalf) and will not be allowed to use the data for their benefit. My personal data will not be transmitted outside EU/EEA. Refusal to provide my personal data which is necessary for the conclusion and execution of a contract as well as for Star Automotive's compliance with its legal obligations, or providing data that is incomplete/inaccurate, does not allow Star Automotive to fulfill its contractual and/or its legal obligations.
Star Automotive will retain my personal data for up to ten (10) years from the termination in any way of the Car Rental Agreement.
 I have been informed that I have the right to access, correct or delete my personal data, as well as limiting their processing. I also have the right to object to the processing and the right of portability of the personal data provided Star Automotive for the above purposes. The above rights are exercised by submitting a request to Star Automotive, at the e-mail address privacy@starautomotive.gr  or via telephone at 2106296500. More information about the processing of my data and my rights can be found in Star Automotive’s Privacy Statement at the official internet page www.mercedes-benz.gr.
Furthermore, I have the right to file a complaint with the Personal Data Protection Authority (www.dpa.gr), Offices: 1-3, Kifissias, PC 115 23, Athens.
Controller: Star Automotive Hellas Single-Member SA. (20 Thivaidos Str,14564,  Nea Kifissia), Commercial Register Number 000336101000, Tel. 2106296500, Email: privacy@starautomotive.gr.